SIKB0101

SIKB0101 beschrijft afspraken over het uitwisselen van informatie over de bodemopbouw en over de kwaliteit van (grond)water en (water-)bodem. Met name hoe het importeren en exporteren van de informatie verloopt via vaste bestandsformaten, tabellen en protocollen. Hierdoor kunnen biologen, marktpartijen en overheidsorganisaties effectief samenwerken voor een beter bodembeheer.

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
  Verplicht (pas toe leg uit)
  Functioneel toepassingsgebied

  Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

  SIKB0101 moet worden toegepast op de uitwisseling van onderzoeksgegevens over de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) en de specifieke gegevens die direct voortkomen uit (of vooruitlopen op) de besluiten die het bevoegd gezag naar aanleiding daarvan heeft genomen.

  Organisatorisch werkingsgebied

  Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

  Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

  Europese status

  ‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

  Nee

  Nut en werking

  Typering
  Bodeminformatie
  Nut

  Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-)publieke sector kunnen met SIKB0101 bodemkwaliteitsgegevens, inclusief geografische en administratieve gegevens, uitwisselen. De meerwaarde van SIKB0101 is dat het ertoe bijdraagt dat partijen in het bodembeheer snel en foutloos gegevens kunnen uitwisselen. Dit biedt voordelen voor de bescherming van het milieu en de volksgezondheid.

  Werking

  SIKB0101 is een standaard voor de uitwisseling van gegevens voor de milieuhygiënische data binnen het bodembeheer. Het gaat daarbij om het vaststellen of voorkomen van schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu ten gevolge van bodemvervuiling. Een onderdeel van het gebruik is het aanleveren van bodemkwaliteitgegevens aan landelijke registratiesystemen voor bodemkwaliteit (Bodemloket), aan lokale systemen (bodem informatiesystemen provincies, omgevingsdiensten en gemeenten) en aan BoToVa, het landelijke systeem voor de toetsing van bodem en waterbodems (o.a. vervuilde grond, grondwater, bouwstoffen en bagger). Daarvoor is SIKB0101 de de facto standaard.

  Domein
  Relatie met andere standaarden
  Relatie met andere standaarden
  Relatie met andere standaarden
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  SIKB0101

  Versie
  14.8
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  SIKB

  Toepassing

  Hulpmiddelen

  Vrij beschikbare hulpmiddelen en software die de adoptie van de standaard ondersteunen. Dit kunnen zijn: referentie-implementaties, open source libraries, test tools, e.d.

  Er staan verschillende hulpmiddelen en documentatie bij de beheerorganisatie SIKB op www.sikb.nl/datastandaarden/richtlijnen/sikb0101.

   

  Conformiteitstest

  Hulpmiddelen of processen waarmee producten kunnen worden getest op conformiteit met de standaard.

  Informatie over conformiteitstoetsing is te vinden op www.sikb.nl/datastandaarden/datasets-bodem/validatie?term=controletool&p=1.

   

  Toetsingsinformatie

  Toelichting bij opname

  De SIKB0101-standaard voldoet aan 'uitstekend beheer'. Het CCvD Datastandaarden heeft op 24 juni 2022 SIKB0101 (inclusief Metingen) versie 14.7.0 vastgesteld en gaat in op 1 juni 2022. Voor de nieuwe versie geldt een overgangstermijn tot 1 oktober 2022.

  Het CCvD Datastandaarden heeft op 23 juni 2023 SIKB0101 (inclusief Metingen) versie 14.8 vastgesteld. Voor de nieuwe versie geldt een overgangstermijn tot 1 oktober 2023.

  Adoptieadviezen

  Ten aanzien van de adoptie van de standaard worden de volgende oproepen gedaan:

  1. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt opgeroepen om te onderzoeken of het mogelijk is om het gebruik van SIKB0101 verplicht te stellen voor de elektronische uitwisseling van (milieuhygiënische) bodemgegevens tussen bedrijven en overheden, tussen burgers en overheden en tussen overheden onderling. De digitale levering van gegevens uit door derden uitgevoerd onderzoek zou bijvoorbeeld kunnen worden geborgd in toekomstige wet- en regelgeving, zoals de herziene Wet bodembescherming en de Omgevingswet.
  2. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt opgeroepen om ervoor te zorgen dat XML-bestanden worden geaccepteerd in het digitale berichtenverkeer in verband met vergunningsprocessen en Omgevingsloket Online en Activiteitenbesluit Internet Module hierop aan te passen (deze ondersteunen nu alleen PDF-bestanden).
  3. VNG en IPO worden opgeroepen om gemeenten en provincies aan te sporen om onderling afspraken te maken over het aanleveren – conform SIKB0101 – van informatie voor het Bodemloket en zo het Bodemloket een impuls te geven.
  4. Het Bureau Forum Standaardisatie en SIKB worden opgeroepen om gezamenlijk te kijken hoe ze kunnen samenwerken om SIKB0101 onder de aandacht te brengen en adoptie van de standaard te bevorderen.
  Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
  Ja voor deze standaard
  Aanmelding

  2010-Aanmeldformulier.pdf

  PDF Document | 110.45 KB
  Consultatie

  2010-Consultatiedocument.pdf

  PDF Document | 395.84 KB
  Expertadvies

  2010-Expertadvies.pdf

  PDF Document | 520.2 KB
  Forumadvies

  2010-Forumadvies.pdf

  PDF Document | 241.26 KB
  Intakeadvies

  20102-Intakebesluit.pdf

  PDF Document | 44.04 KB
  Aanmelding

  2014-Aanmeldformulier.pdf

  PDF Document | 466.78 KB
  Expertadvies

  2014-Expertadvies.pdf

  PDF Document | 559.88 KB
  Forumadvies

  2014-Forumadvies.pdf

  PDF Document | 274.79 KB
  Intakeadvies

  2014-Intakeadvies.pdf

  PDF Document | 237.88 KB
  Consultatie

  2014-Reacties openbare consultatie.pdf

  PDF Document | 619.73 KB
  Toelichting

  SIKB0101_NB_09122014.pdf

  PDF Document | 143.65 KB
  Versiewijziging
  Datum van aanmelding

  Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

  22-04-2014

  Datum van besluit

  Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

  09-12-2014

  Overig

  Toelichting
  • SIKB0101 sluit aan op het Basismodel geo-informatie (NEN 3610). Met de GEO-standaarden is daarmee uitwisseling van geo-informatie tussen verschillende informatiesystemen (ook andere dan bodeminformatiesystemen) mogelijk.
  • Aquo en SIKB0101 worden geharmoniseerd voor wat betreft meetgegevens van bijvoorbeeld waterbodem en grondwater.
  • SIKB0102 is een naastliggende standaard met een ander werkingsgebied, namelijk archeologische informatie. Er is geen inhoudelijk verband met SIKB0101, alleen de beheerorganisatie is dezelfde.
  Waarvoor geldt de verplichting

  De verplichting geldt bij de investering in een systeem of dienst waarmee kwaliteitsgegevens van bodems uitgewisseld worden. 

  Aandachtspunten

  Onderdelen van SIKB0101 worden gebruikt voor de definitie van de koppelvlakken voor het domein Milieukwaliteit binnen de Basisregistratie Ondergrond (BRO Fase 2) zoals die medio 2024 gereed moeten zijn. De beheerorganisatie van de BRO en het CCvD Datastandaarden maken afspraken over het beheer van deze onderdelen van SIKB0101.

  Sjabloon-bestektekst

  Voor de volgende inkoopnummers en beschrijvingen is de standaard mogelijk relevant:

  Basisregistraties / overheidsgegevens

  48000000-8 Software en informatiesystemen
  38221000-0 Geografische informatiesystemen (GIS of dergelijke)