Besluit OBDO 18 april over de ‘pas toe of leg uit’-verplichting (2018)

Inhoud

NB Dit stuk is een samenvatting van de originele vergaderstukken van het OBDO. Het is gemaakt door het Bureau Forum Standaardisatie om dit besluit toegankelijk weer te geven op de website van het Forum Standaardisatie.

Download 

Publicatiedatum: april 2018

Het gaat over de rol van het OBDO ten aanzien van open standaarden en de meest recente verlenging van de ‘pas toe of leg uit’-afspraak. Op grond van dit besluit zijn naast organisaties die vallen onder de rijksoverheid, ook mede-overheden verplicht om de standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst te gebruiken.

Rol van OBDO ten aanzien van open standaarden (art. 4 lid 2 instellingsbesluit OBDO)

i. Samenstellen ‘pas toe of leg uit’-lijst

ii. Stimuleren en volgen gebruik - Verlengen overheidsbrede werking van pas-toe-of-leg-uit regime (vorige bestuurlijke afspraak liep tot eind 2017)

i. Samenstellen ‘pas toe of leg uit’-lijst

Het OBDO besluit op advies van het Forum Standaardisatie over de samenstelling van de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Twee keer per jaar worden aanvullings- en wijzigingsvoorstellen gedaan. (…)

ii. Verlengen overheidsbrede ‘pas toe of leg uit’- afspraak

Het OBDO heeft de taak gebruik van de standaarden op die lijst te stimuleren en te volgen en verlengt hiertoe de overheidsbrede ‘pas toe of leg uit’-afspraak: “Gemeenten, Provincies, Waterschappen en uitvoeringsorganisaties maken gebruik van de open standaarden zoals vastgesteld door het OBDO en werken hierbij volgens het principe 'pas toe of leg uit’ zoals vastgelegd in de Instructie rijksdienst bij aanschaf van ICT-diensten of ICT-producten.

Toelichting

‘Pas toe of leg uit’ betekent dat overheden bij aanschaf van ICT moeten kiezen voor de relevante open standaarden van de zogeheten ‘pas toe of leg uit’-lijst. Afwijken mag alleen bij zwaarwegende reden en hierover moet via het jaarverslag worden verantwoord. Voor het rijk is het 'pas toe of leg uit'- principe voor onbepaalde tijd vastgelegd in de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten

Voor overheidsorganisaties buiten het rijk is ‘pas toe of leg uit’ voor het eerst in 2008 afgesproken in i-NUP en bestuursakkoorden, en daarna in mei 2015 verlengd in het Nationaal Beraad, waardoor de rijksinstructie ook geldt voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Het ligt voor de hand om – mede gelet op de meetresultaten van IV-meting, monitor, en de motie Oosenbrug/Gesthuizen (TK 33 326, nr. 21: “verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat voor eind 2015 bij alle aanbestedingen correct omgegaan wordt met de relevante open standaarden”) - deze afspraak te verlengen tot eind 2021 (einddatum huidige mandaat Forum)

Documentatie-type