OWMS

OWMS is een set metadata-afspraken voor allerlei informatie van de Nederlandse overheid. Dit zijn afspraken over de semantiek en syntax van beschrijvingen. Als we onze informatieobjecten op eenduidige manier beschrijven worden ze makkelijker vindbaar en de samenhang duidelijk. Meestal wordt OWMS aangehouden in centrale voorzieningen die informatie verzamelen uit decentrale bronnen. 

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
  Archief
  Functioneel toepassingsgebied

  Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

  OWMS moet worden toegepast op het aanbieden van metadata over publieke informatieobjecten op internet.
   

  Organisatorisch werkingsgebied

  Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

  Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

  Europese status

  ‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

  Nee

  Nut en werking

  Typering
  Metadata overheidsinformatie
  Nut

  OWMS definieert meta-data die de eigenschappen en structuur beschrijven van informatie die de overheid op het Internet publiceert. Hierdoor wordt de overheidsinformatie op het Internet beter vindbaar en beter te interpreteren.

  Werking

  OWMS specificeert een verzameling meta-data, dat wil zeggen gegevens die gegevens beschrijven. Het doel van meta-data is de eigenschappen van ongestructureerde gegevens (bijvoorbeeld de inhoud van een website) te kenmerken zodat deze meer structuur krijgen en beter te zoeken en interpreteren zijn. OWMS is gespecificeerd als Dublin Core Application Profile (DCAP) volgens de principes van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). OWMS beschrijft 'informatieobjecten' die de overheid op het Internet publiceert, zoals artikelen, kamerstukken, bekendmakingen en formulieren. Een beschrijving van een 'informatieobject' bestaat uit een verzameling eigenschappen met hun waarden, bijvoorbeeld 'Taal: Nederlands'. OWMS gebruikt deels eigenschappen gespecificeerd door het DCMI zoals 'Taal', en definieert daarnaast een aantal nieuwe eigenschappen zoals 'Eindverantwoordelijke'. Om aan OWMS te voldoen moet de beschrijving van een informatieobject tenminste een aantal vaste eigenschappen bevatten, waaronder 'Identificatie', 'Titel', 'Informatietype', 'Taal', 'Datum laatste wijziging' en 'Maker' of 'Eindverantwoordelijke'. Deze minimale set eigenschappen heet de 'OWMS kern'. De OWMS standaard laat uitbreiding toe met eigenschappen en waarden voor specifieke toepassingen. Doorgaans wordt OWMS toegepast in centrale voorzieningen die informatie verzamelen uit decentrale bronnen. Voor zo'n voorziening wordt dan een toepassingsprofiel gemaakt. Voorbeelden van dergelijke toepassingsprofielen staan op http://standaarden.overheid.nl/owms.

  Domein
  Relatie met andere standaarden
  Relatie met andere standaarden
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  Overheid.nl Web Metadata Standaard

  Versie
  4.0
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  KOOP

  Toetsingsinformatie

  Adoptieadviezen

  De formele adoptieadviezen die het Forum Standaardisatie meegeeft bij plaatsing op de lijst open standaarden.

  Bij de opname heeft het College Standaardisatie de beheerder opgeroepen om een viertal aanvullende acties uit te voeren, namelijk:

  1. Een lijst met leveranciers op te stellen die de standaard ondersteunen;
  2. Een community met gebruikers vorm te geven die op termijn ook bij kunnen dragen aan de financiering van het beheer;
  3. Binnen een jaar na opname ervoor te zorgen dat de waardelijsten ook onderdeel worden van de standaard en de nieuwe versie van de standaard opnieuw aan te melden bij het Forum;
  4. Het initiatief Schema.org en de relatie met OWMS in de gaten te houden. Het Forum te informeren als er hieromtrent relevante ontwikkelingen zijn.

  Het Forum Standaardisatie heeft op 7 oktober 2020 groen licht gegeven voor het starten van een verwijderingsprocedure van OWMS van de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Op 2 februari 2023 stemde het OBDO in met het niet meer verplichten of aanbevelen van OWMS aan de overheid.

  Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
  Nee
  Forumadvies
  Consultatie
  Expertadvies verwijdering
  Expertadvies

  110803_Expertadvies_OWMS.pdf

  PDF Document | 419.56 KB
  Consultatie

  110805_Consultatiedocument_OWMS.pdf

  PDF Document | 399.84 KB
  Aanmelding

  Aanmelding_OWMS.pdf

  PDF Document | 134.88 KB
  Toelichting

  CS_11-11-07b_OWMS.pdf

  PDF Document | 222.22 KB
  Forumadvies
  Toelichting
  Datum van besluit

  Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

  15-11-2011

  Datum van aanmelding

  Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

  12-11-2010

  Overig

  Toelichting

  SKOS en RDF zijn net als OWMS gebaseerd op de principes van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). OWMS, RDF en SKOS kunnen worden gezien als verschillende lagen in de bouw van een semantische meta-data structuur. OWMS beschrijft een 'woordenboek' van eigenschappen en bijbehorende waarden voor overheidsinformatie. RDF kan eenvoudige relaties van het type 'onderwerp - werkwoord - lijdend voorwerp' tussen deze eigenschappen beschrijven. SKOS bouwt met behulp van RDF een kennissysteem door concepten te definiëren en betekenis te geven.

  Waarvoor geldt de verplichting

  De standaard is verplicht bij de bouw of doorontwikkeling van een website waarop meta-data wordt gebruikt.

  Het gebruiken van meta-data is op zich niet verplicht. Maar als een website meta-data gebruikt, is OWMS verplicht.

  Sjabloon-bestektekst

  Voor Inkoop zal OWMS met name voorkomen onder de volgende categorieën en CPV codes:

  • 72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie
  • 72413000-8 Diensten voor het ontwerpen van websites