Erfgoedstandaard

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
  Aanbevolen
  Functioneel toepassingsgebied

  Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

  De Erfgoedstandaard kan worden toegepast bij het vastleggen en uitwisselen van data met betrekking tot het gebouwde, vervaardigde en aangelegde erfgoed (objecten en structuren met een zekere of verwachte cultuurhistorische waarde) in de fysieke omgeving.

  Organisatorisch werkingsgebied

  Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

  Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

  Europese status

  ‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

  Nee

  Nut en werking

  Typering
  Erfgoedregistraties
  Nut

  Gemeenten zijn (naast de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Provincies) bronhouder van erfgoedgegevens, zowel met betrekking tot beschermd erfgoed als erfgoed dat is geïnventariseerd of waarvan wordt verwacht dat het van belang is uit oogpunt van cultuurhistorie.

  De Erfgoedstandaard biedt de mogelijkheid dat gemeenten hun erfgoedinformatie zo ontsluiten dat deze vanuit het Digitaal Stelsel Omgevingswet op een eenduidige manier kan worden bevraagd. Deze eenduidigheid geeft gemeenten handvatten in het opzetten van de erfgoedregistratie, zodat deze gegevens eenduidig kunnen worden vastgelegd en ook gedeeld kunnen worden.

  Werking

  De Erfgoedstandaard is een gestandaardiseerd gegevenswoordenboek (data dictionary) ten behoeve van erfgoedregistraties. Door toepassing van de Erfgoedstandaard worden gegevens over erfgoed (open data) op gestandaardiseerde wijze en volgens eenduidige definities toegankelijk en uitwisselbaar.

  De standaard beschrijft een informatiemodel voor vastlegging van relevante gegevens met betrekking tot Erfgoed, maar omvat geen specificatie van een technische vorm of representatie van het model.

  Relatie met andere standaarden
  Relatie met andere standaarden
  Domein
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  Erfgoed Registratie Standaard

  Versie
  1.0
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  Federatie Grote Monumentengemeenten

  Toepassing

  Hulpmiddelen

  Vrij beschikbare hulpmiddelen en software die de adoptie van de standaard ondersteunen. Dit kunnen zijn: referentie-implementaties, open source libraries, test tools, e.d.

  De inhoudelijke documentatie van de standaard is te raadplegen via Erfgoed Registratie Standaard. Het resultaat van de toegepaste standaard is te zien op Erfgoedregistratie met een overzicht van gemeenten (incl. weergave op een kaart) die zijn aangesloten op het Erfgoed Registratie Systeem.

  Community

  Werkgroep 'De Data-Beet' ontwikkelt de Erfgoedstandaard onder de Federatie Grote Monumentengemeenten in opdracht van het Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten. Werkgroep 'De Data-Beet' biedt ondersteuning aan gemeenten bij de implementatie van de standaard.

  Toetsingsinformatie

  Adoptieadviezen

  Om de adoptie van de Erfgoedstandaard te bevorderen zijn de volgende adviezen meegegeven: 

  1. Forum Standaardisatie wordt opgeroepen om te vragen om over een jaar na opname van de standaard de voortgang en opvolging van de adoptieadviezen na te gaan bij de beheerorganisatie, met hierin extra aandacht voor inrichten van beheer conform BOMOS en voor financiering voor beheer (dit advies is opgevolgd per april 2023).
  2. Beheerorganisatie wordt opgeroepen om afstemming met Geonovum voort te zetten en aanbevelingen van Geonovum over te nemen in de doorontwikkeling van de standaard (dit advies is opgevolgd per april 2023).
  3. Beheerorganisatie wordt opgeroepen om de IMG100.000+ (en VIAG) beroepsverenigingen informatiemanagers te gebruiken voor adoptie van de standaard bij de gemeenten.
  4. Beheerorganisatie wordt opgeroepen om te zorgen voor een gestandaardiseerde representatie en implementatie van het informatiemodel zodat de standaard makkelijker geadopteerd en geïmplementeerd kan worden. Gebruik bij het documenteren van het model UML en volg de MIM standaard, zoals al is ingezet (dit advies is opgevolgd per april 2023).
  5. Beheerorganisatie wordt opgeroepen om eerst een REST API beschikbaar te stellen en daarna linked data te implementeren. Dit geeft bijvoorbeeld ICT leveranciers concrete handvatten voor implementatie en ondersteuning van de standaard (dit advies is opgevolgd per april 2023).
  6. Beheerorganisatie wordt opgeroepen om te zorgen voor voldoende financiering van de benodigde tooling (zoals API) die nodig is om de adoptie van de standaard verder te brengen (dit advies is opgevolgd per april 2023).
  Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
  Nee
  Datum van aanmelding

  Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

  29-03-2021

  Datum van besluit

  Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

  07-04-2022

  Intakeadvies

  Intakeadvies-Erfgoedstandaard.pdf

  PDF Document | 381.17 KB
  Expertadvies

  Expertadvies-Erfgoedstandaard.pdf

  PDF Document | 1.18 MB
  Consultatie
  Forumadvies