Voortgangsnotitie

Content

Vergadering: Forum Standaardisatie 20 april 2022

Agendapunt: 6

Documentnummer: FS-20220420.6

Rechten: CC0 publieke domein verklaring

Download hier de PDF versie van deze voortgangsnotitie. Wij kunnen de digitale toegankelijkheid van het PDF bestand niet garanderen.

Samenvatting

Ter kennisname

  • A. Internationaal
  • B. Stand van zaken n.a.v. kamerbrief over rapport inventarisatie standaardisatie
  • C. Overzicht columns Larissa Zegveld in iBestuur
  • D. Communicatie

Ter kennisname

Ad A. Internationaal

Terugkoppeling sponsorgroep internationaal

Mondelinge terugkoppeling door Rob Verweij.

Input gevraagd voor nieuwe wet cyberweerbaarheid

De Europese Commissie (EC) vraagt input voor nieuwe wet cyberweerbaarheid.

BNC-fiche EU normalisatiestrategie

Een BNC-fiche wordt opgesteld door de interdepartementale werkgroep ter ‘Beoordeling van Nieuwe Commissievoorstellen’ (BNC) en geeft een korte samenvatting van nieuwe (beleids)voorstellen van de Europese Commissie en de mogelijke gevolgen hiervan voor de Nederlandse praktijk.

Ad B. Stand van zaken n.a.v. kamerbrief over rapport inventarisatie standaardisatie

Het vorige kabinet heeft met zijn reactie op het rapport Inventarisatie Standaardisatie (kamerbrief) een aantal acties in gang gezet. Deze acties zijn in lijn met de maatschappelijke doelstellingen voor burgers en bedrijven zoals verwoord in NLDigibeter. Toenmalig staatssecretaris Knops heeft het Forum Standaardisatie als een van de partijen gevraagd in dit kader een inspanning te leveren om het gebruik van open standaarden verder te bevorderen. Hieronder treft u de stand van zaken van deze acties aan, voor zover er onlangs tot een afronding is gekomen, of het punt nog open staat (afgeronde punten kwamen in updates in voorgaande Forumvergaderingen aan de orde).

Nr

Wat

Wie

Wanneer

Stand van zaken

1+3

Werkconferentie organiseren.

Samen met stakeholders de kansen van standaardisatie van begrippen in kaart brengen aan de hand van levensgebeurtenis ‘van werkloosheid naar werk’.

Forum

Tweede helft 2021

Werkconferentie vond – i.v.m. Coronamaatregelen – op 5 april 2022 live plaats in Madurodam (voor terugkoppeling zie agendapunt 2c). Vervolg 14 september 2022 op iBestuur Jaarcongres.

4

Uitwerken hoe de samenwerking tussen overheden om te komen tot eenduidige digitale dienstverlening vormgegeven kan worden en welk ambitieniveau daarbij passend is.

BZK (trekker) samen met Expertgroep Gebruiker Centraal, programma Mens Centraal, Forum Standaardisatie en andere relevante partijen

Start begin 2021,

Op 10 maart en 20 mei 2022 vervolg MCU-spoor 1 WAU.

Gebruiker Centraal maakt samen met BZK een beleidsnota op voor de inzet van NL Design Systems, inclusief structurele financiering om NL Design Systems tot een standaard manier van werken in te regelen.

Het punt van de (slecht) herkenbare overheid is behandeld in het OBDO van 10 februari 2022. Er lopen 3 oplossingsrichtingen:

  1. Register Internetdomeinen Overheid (RIO).
  2. CIO-Rijk heeft een onderzoek uit laten voeren naar de technische impact van de invoering van 1 overheids-sub-domeinnaam extensie bij websites (verschillende invoeringsscenario’s). CIO-Rijk heeft de ambitie deze via de ICBR verder te brengen.
  3. Update van het Internetdomeinbeleid

Binnenkort vindt overleg plaats met de StasBZK.

Vanuit het rapport “Werk aan uitvoering fase II” naar de Tweede Kamer wordt het handelingsperspectief ‘toekomstbestendige dienstverlening’ uitgewerkt door bestuurders Sibma (SVB), Van Hout (gemeente Nijmegen) en Den Hollander (BZK). De ervaringen en thema’s uit het werkplan van Forum Standaardisatie worden meegenomen in de inspiratiegroep om te komen tot maatwerk voor dienstverleningsprincipes.

8

Met Audit Dienst Rijk overleggen over prioritering van het auditen op open standaarden.

BZK i.o.m. ADR

Gesprekken hebben plaatsgevonden.

Gereed. Er heeft een aantal overleggen met ADR plaatsgevonden. OS beter op netvlies. Niet voldoen aan PTOLU zal niet leiden tot afkeurende verklaringen. Met MinFIN contact om departementen te wijzen op PTOLU-verplichting in jaarverslag. In de nieuwe RBV 2022 is de open standaarden tekst aangescherpt om meer aandacht te vragen voor uitleg een afwijking toe of leg uit).

9

Verkennen hoe het gebruik van informatieveiligheidsstandaarden in de reguliere informatie-veiligheids-, bedrijfsvoerings- en controlprocessen kan worden versterkt.

BZK i.o.m. andere relevante partijen

Start begin 2020, streven gereed medio 2020.

Het AdviesCollege ICT lijkt de ptolu-standaarden mee te nemen in haar werkwijze waarin het voldoen aan open standaarden een rol speelt bij toetsing (onder Architectuur punt 6, en ‘voetnoten’ met links naar standaarden, waaronder de pas-toe-of-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie.

Binnen BZK hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden en deze gesprekken worden in 2022 voortgezet.

Ad C. Overzicht columns Larissa Zegveld in iBestuur

iBestuur online publiceert regelmatig columns van Larissa Zegveld als algemeen directeur van Kennisnet en als voorzitter van het Forum Standaardisatie. Hieronder ziet u een overzicht van haar columns sinds haar aantreden als voorzitter.

Publicatiedatum

Titel met link

17 februari 2022

Het kan standaard beter

10 februari 2022

De veranderopgave

20 januari 2022

API’s zijn de toekomst, ook voor bestuurders!

23 december

Slagvaardig en innovatief onderwijs

23 november

Maatschappelijke coalitie ‘Over informatie gesproken’. Doe ook mee!

4 november 2021

Coalitievorming, waarom we het samen moeten doen

20 oktober 2021

Wanneer krijgt digitaal onderwijs de veiligheid die het verdient?

27 september 2021

Normaal onderwijs is ook digitaal

8 september 2021

Digitale samenleving vraagt om nieuwe vaardigheden

24 juli 2021

Zet de ramen wijd open

5 april 2021

Niet beter, maar anders

17 maart 2021

Op naar Nederland 2.0

16 maart 2021

Digitale Zaken in een nieuw kabinet

3 maart 2021

Het is tijd voor een open overheid

16 februari 2021

Gekke Henkie

4 februari 2021

Rust roest

1 februari 2021

Samen voor de CoronaMelder

15 januari 2021

CoronaMelder: goed voorbeeld doet volgen (1)

23 december 2020

Gov.nl

23 november 2020

Simpele zaken, grote gevolgen

5 oktober 2020

Shoot the moon

30 september 2020

Nooddraaiboek komt nooit te vroeg

27 juli 2020

Samen is beter

25 juni 2020

Open source by default?

8 juni 2020

Cybercrime in coronatijden

20 mei 2020

Levenslang leren

28 april 2020

Digitaal onderwijs blijft!

14 april 2020

Het juiste doen

1 april 2020

Bericht vanuit ’t thuiskantoor

18 maart 2020

Niet overhaasten!

2 maart 2020

Waakzaamheid geboden

17 februari 2020

Lof der Traagheid

27 januari 2020

Precisiebombardement

13 januari 2020

Nieuw ecosysteem

16 december 2019

Is het de minister bekend…

2 december 2019

Regelgeving

11 november 2019

Bouwen mét burgers

11 oktober 2019

Een terug- en vooruitblik op toegankelijkheid

7 oktober 2019

Samen aan de slag voor een inclusieve, toegankelijke overheid

23 september 2019

Meer dan een spiegel

9 september 2019

Veilig wifi voor iedereen

24 juli 2019

Pleister op de wonde

8 juli 2019

Veilige cloud

18 juni 2019

Digiminister

3 juni 2019

Drempelvrij

20 mei 2019

Digital me

29 april 2019

Geen woorden, maar beelden

15 april 2019

@overheid.nl

25 maart 2019

Standaardisatie is een must

Ad D. Communicatie

Presentatie Regie op Gegevens NORA Gebruikersraad

Het Bureau Forum Standaardisatie heeft een presentatie geïnitieerd over Regie op Gegevens (RoG), aangevuld met het initiatief Social Linked Data (Solid) als een van de internationale oplossingsrichtingen. De presentatie van ICTU (referentiearchitectuur RoG) en Platform Linked Data Nederland (PLDN) (Solid) werd gehouden op de Gebruikersraad van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) van 5 april 2022. Het initiatief tot de presentatie geeft de rol van Forum Standaardisatie weer als signaleerder, verbinder en netwerkorganisatie.

Het Bureau Forum Standaardisatie bewaakt de directe relatie tussen Forumontwikkelingen en de NORA. Daarnaast voert het bureau gesprekken over een verkenning op RoG en is het bureau lid van de stuurgroep PLDN.

Artikel praktijkvoorbeeld Webtoepassingen beheren: zo doen ze dat bij de gemeente Tilburg

Gemeente Tilburg houdt maar liefst 170 websites in de lucht, zonder chaos en achterstallig onderhoud! Het lukt allemaal dankzij hun expertiseteam #Webtoepassingen. Sander Janssen en Steven Breepoel delen hun kennis met ons. Dit artikel draagt bij aan het BZK DS beleidstraject herkenbare en veilige digitale overheid. Het inspireert overheden om regie op internetdomeinen in te richten, zodat zij zelf gaan sturen op het voldoen aan open standaarden voor de domeinen en de achterliggende online middelen.

Lancering nieuwe versie BOMOS

Het Beheer en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) helpt organisaties in het beheer en doorontwikkelen van stelsels & standaarden. De methode is op basis van ‘best practices’ ontwikkeld en hanteert openheid en transparantie als uitgangspunten bij het beheer.

In de nieuwe versie zijn de verschillende BOMOS-varianten samengevoegd. Het Beheer en Ontwikkel Model (het activiteitendiagram) is ongewijzigd overgenomen. Het is levensfase model vanuit BOMOS 2i is toegevoegd en zijn er nieuwe rolbeschrijvingen gemaakt op basis van een recente NEN-norm. Ook enkele praktijkvoorbeelden, links en tools zijn geactualiseerd naast een herindeling bestaande uit drie onderdelen.

Op 5 april 2022 maakte Logius een start met de BOMOS klankbordgroep. Een technisch en strategisch overleg met periodieke bijeenkomsten (4x per jaar). Hieraan draagt Forum Standaardisatie ook haar kennis bij.

Documentatie-type