Oplegnotitie Beleid voor digitalisering, OBDO en Forum Standaardisatie

Content

Beleid voor digitalisering, OBDO en Forum Standaardisatie

Vergadering: Forum Standaardisatie 20 april 2022

Agendapunt: 2

Documentnummer: FS20220420.2

Bijlagen:

Download hier de PDF versie van deze oplegnotitie. Wij kunnen de digitale toegankelijkheid van het PDF bestand niet garanderen.

Rechten: CC0 publieke domein verklaring

Ter bespreking

A. Brief staatssecretaris Van Huffelen aan Tweede Kamer: hoofdlijnen beleid voor digitalisering

B. Forum Standaardisatie en beleid voor digitalisering

Staatssecretaris Van Huffelen en de ministers van EZK en JenV en voor Rechtsbescherming zetten in hun kamerbrief op hoofdlijnen hun ambitie en doelen uiteen voor de digitale transitie van onze samenleving. Deze hoofdlijnen komen voort uit het coalitieakkoord en zijn het startpunt voor de uit te werken kabinetsbrede werkagenda Digitalisering.

Het bureau vraagt de leden van het Forum zich uit te spreken over de brief, bijgaande uiteenzetting en welke aanknopingspunten en kansen u ziet voor open standaarden in de werkagenda Digitalisering.

Ter kennisname

C. Terugblik werkconferentie levensgebeurtenis van werkloosheid naar werk, 5 april 2022

We blikken terug op de conferentie, wat we hebben opgehaald en welke aanknopingspunten we waar zien voor vervolgacties.

D. Terugkoppeling OBDO 7 april 2022, agendapunt standaardisatie

Voor het OBDO stonden de volgende punten van het Forum Standaardisatie geagendeerd:

  • Streefbeeldafspraak IPv6
  • Monitor open standaarden 2021, duiding en maatregelen
  • Mutaties ‘pas toe of leg uit’-lijst en aanbevolen lijst
    1. Handhaven Digikoppeling met uitbreiding REST API koppelvlak op ‘pas toe of leg uit’-lijst
    2. Plaatsing Erfgoed Registratie Standaard bovengrond erfgoed op lijst aanbevolen standaarden
  • Werkplan Forum Standaardisatie 2022
  • Verlengen overheidsbrede werking Rijksinstructie ‘pas toe of leg uit’

Ter vergadering volgt een toelichting op de besluitvorming van het OBDO.

Documentatie-type