OAI-PMH

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
  Aanbevolen
  Functioneel toepassingsgebied

  Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

  Het vraaggestuurd aanbieden en ophalen van verzamelingen metadata uit bibliotheken met (digitale) documenten of andere objecten gericht op leermaterialen en cultureel erfgoed, met als doel het opnemen van deze metadata in een centrale bibliotheek en/of het verrijken van eigen gegevens.

  Organisatorisch werkingsgebied

  Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

  Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

  Europese status

  ‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

  Nee

  Nut en werking

  Typering
  Vindbaarheid van leermaterialen
  Nut

  Door het op een eenduidige wijze ontsluiten van documenten of objecten uit repositories is informatie beter vindbaar en herbruikbaar. 

  Werking

  OAI-PMH is een standaard voor het verzamelen van metadata uit repositories. Een repository is een bibliotheek met documenten of objecten (ook wel ‘content’ genoemd), bijvoorbeeld een (digitaal) archief. OAI-PMH maakt het mogelijk om deze metadata (dus niet de documenten of objecten zelf) uit verschillende repositories te verzamelen. Vanuit een centraal systeem kan dan gezocht worden naar documenten of objecten in de verschillende aangesloten repositories. OAI-PMH is een technische standaard.

  Domein
  Relatie met andere standaarden
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting

  Versie
  2.0
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  Open Archives Initiative

  Toepassing

  Community

  Organisaties waar men terecht kan voor adoptieondersteuning, best practices, use cases en informatie over de standaard.

  Meer informatie over de standaard is te vinden op de website van Edustandaard

  Toetsingsinformatie

  Toelichting bij opname

  Bij opname zijn er een aantal opmerkingen op het toepassingsgebied meegegeven:

  • Het gaat om bibliotheken in de vorm van digitale collecties of repositories.
  • In het toepassingsgebied is gekozen voor een interactief pull-model (actieve bevraging). Niet om een niet-interactief model (‘spidering’ van online content) of een push-model waarbij het initiatief van de aanbieder van metadata uitgaat.
  • Er is gekozen voor een doelbinding: het doel van de uitwisseling van metadata moet zijn ‘het opnemen … in een centrale bibliotheek’. Hierdoor wordt voorkomen dat veel lopende ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, waarbij metadata wordt uitgewisseld, onbedoeld binnen het toepassingsgebied vallen.
  • In het expertonderzoek bleek dat er een interferentie kan ontstaan indien (op basis van de lijst) zowel OAI-PMH als Digikoppeling toegepast moet worden. Hoewel de kans hierop klein is, wordt dit door opname van een bepaling over Digikoppeling voorkomen.
  • Het gaat om "verzamelingen metadata uit bibliotheken met (digitale) documenten of objecten". Buiten het toepassingsgebied valt het uitwisselen van alleen gestructureerde data die is vastgelegd in databases, zoals bijvoorbeeld bij Basisregistraties het geval is.
  Uitstekend beheer
  Nee
  Expertadvies
  Consultatie
  Aanmelding

  Aanmeldformulier-OAI-PMH.pdf

  PDF Document | 90.82 KB
  Definitief

  Collegeadvies-OAI-PMH.pdf

  PDF Document | 284.12 KB
  Expertadvies

  Expertadvies-OAI-PMH.pdf

  PDF Document | 259.01 KB
  Forumadvies

  Forumadvies-OAI-PMH.pdf

  PDF Document | 159.11 KB
  Toelichting

  FS171011.3D-Forumadvies-OAI-PMH-1.0.pdf

  PDF Document | 227.9 KB
  Consultatie

  Openbare-Consultatie-OAI-PMH.pdf

  PDF Document | 627.52 KB
  Datum van besluit

  Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

  11-10-2017

  Overig

  Toelichting

  NL LOM en OAI-PMH werken nauw met elkaar samen bij het ontsluiten en metadateren van onderwijsmateriaal. OAI-PMH is een standaard voor het verzamelen van metadata uit repositories (een bibliotheek met documenten of objecten) en in NL LOM staat beschreven welke metadata toegekend moeten worden aan educatieve content.