Geef uw mening over de informatie van standaarden

Dit kost 3-4 minuten en kan tot 31 augustus: vul de vragenlijst in

NEN-ISO/IEC 27001

De norm ISO 27001 beschrijft eisen waar een 'Information Security Management System' (ISMS) aan moet voldoen. Een ISMS is een proces om de informatiebeveiliging van uw organisatie beheersbaar te maken. Het sluit aan op het beleid van uw organisatie en helpt om continue in controle te blijven van informatiebeveiliging. Dankzij ISO 27001 doen we dit internationaal op een eenduidige en kwalitatieve manier.

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
  Verplicht (pas toe leg uit)
  Functioneel toepassingsgebied

  Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

  NEN-ISO/IEC 27001 moet worden toegepast op het formuleren van eisen voor het vaststellen, implementeren, bijhouden en continu verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging en het vaststellen van het toepassingsgebied (de scope) van dit managementsysteem.

  Organisatorisch werkingsgebied

  Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

  Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-)publieke sector.

  Europese status

  ‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

  Nee

  Nut en werking

  Typering
  Managementsysteem voor informatiebeveiliging
  Nut

  De NEN-ISO/IEC 27001-standaard bevat eisen waar het managementsysteem voor informatiebeveiliging aan dient te voldoen. De standaard werkt uniformerend ten aanzien van het informatiebeveiligingsbeleid.

  Werking

  Deze standaard specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s van een organisatie. 

  De Nederlandse overheid heeft haar eigen kaders voor informatiebeveiliging die zijn afgeleid van de 27001- en 27002-normen. 

  Domein
  Relatie met andere standaarden
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  NEN-ISO/IEC 27001:2013

  Versie
  NEN-ISO/IEC 27001:2013
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  NEN

  Toepassing

  Community

  Organisaties waar men terecht kan voor adoptieondersteuning, best practices, use cases en informatie over de standaard.

  Hulpmiddelen

  Vrij beschikbare hulpmiddelen en software die de adoptie van de standaard ondersteunen. Dit kunnen zijn: referentie-implementaties, open source libraries, test tools, e.d.

  Zie voor meer informatie over de diverse baselines de website van de NORA

  In projecten waar de bouw of doorontwikkeling van software aan de orde is, kan Secure Software Development (https://www.cip-overheid.nl/category/producten/secure-software/) een waardevolle aanvulling zijn op EN-ISO/IEC27001:2013. SSD beschrijft hoe de een opdrachtgever grip krijgt op het ontwikkelen van veilige software. SSD staat niet op de 'Pas toe of leg uit'-lijst van het Forum Standaardisatie, maar de meerwaarde van deze methode wordt terdege onderkend.    

  Toetsingsinformatie

  Toelichting bij opname

  Na plaatsing op de 'Pas toe of leg uit'-lijst zijn zowel ISO 27001 als ISO 27002 Europese normen geworden. Inhoudelijk zijn de normen niet gewijzigd.  Hierdoor is het meest actuele specificatiedocument NEN-EN-ISO/IEC27001:2017. Inhoudelijk is het gelijk aan de specificatie EN-ISO/IEC27001:2013 die getoetst is voor opname op de 'Pas toe of leg uit'-lijst.

  Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en NEN-ISO/IEC 27001:2017 en 27002:2017

  De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is een normenkader voor informatiebeveiliging en geeft het basisniveau voor informatiebeveiliging waar alle overheidspartijen aan moeten voldoen. Door dit eenduidige normenkader binnen de overheid, wordt een stevige basis gelegd voor de verdere optimalisering van informatiebeveiliging binnen de gehele overheid en ontstaat een gemeenschappelijke taal, die bijdraagt aan veilige samenwerking in ketens binnen de overheid. De BIO is gebaseerd op de NEN-ISO/IEC 27002:2017 en vanuit de BIO wordt verwezen naar de NEN-ISO/IEC 27001:2017. Beide standaarden staan ook op de lijst verplichte standaarden. In de BIO hebben specifieke overheidsmaatregelen de tekstkleur groen. NEN-ISO/IEC 27001:2017 en de NEN-ISO/IEC 27002:2017 beschrijven details voor implementatie (implementatierichtlijnen) en eisen voor de procesinrichting (o.a. het ISMS uit NEN-ISO/IEC 27001:2017). Die documenten geven dus de details voor de toepassing, die niet in de BIO zijn beschreven en die nodig blijven voor een goede implementatie van de BIO.

  Adoptieadviezen

  De formele adoptieadviezen die het Forum Standaardisatie meegeeft bij plaatsing op de lijst open standaarden.

  Ten aanzien van de adoptie van NEN-ISO/IEC 27001 en 27002 zijn door het Forum de volgende adviezen meegegeven:

  1. De lopende besprekingen tussen het ministerie van BZK en de NEN ten aanzien van de afkoop van het gebruik van de standaarden zo snel mogelijk af te ronden.
  2. Op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst de verhouding tussen de standaarden en de baselines informatiebeveiliging (zoals de BIR, BIG, BIWA, IBI en sectorale baselines zoals die in het onderwijs) op te nemen.
  3. De relatie tussen de normen en de baselines informatiebeveiliging met de beheerders van de baselines te bewaken via de Werkgroep Normatiek.
  4. Het is geen eis om deze standaarden bij alle inkopen van ICT-producten en diensten te vereisen. Inkopende organisaties dienen zelf, ten aanzien van een specifieke aanschaf, risicogebaseerd te bepalen of zij de naleving van deze standaarden van hun leverancier vereisen, mede op basis van de eigen intern geldende baseline informatiebeveiliging.
  5. In de communicatie dient helder te zijn dat niet beoogd wordt om in alle gevallen van toepassing van deze standaarden certificering van de leverancier te eisen; in eerste instantie kan naleving van de standaarden vereist worden en daarna, voor zover opportuun voor de inkopende organisatie in het specifieke geval, kan certificering van de leverancier vereist worden.
  Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
  Nee
  Advies

  Advies-Nationaal-Beraad.pdf

  PDF Document | 2.83 MB
  Definitief
  Expertadvies

  Expertadvies-ISO-27001-en-27002.pdf

  PDF Document | 458.1 KB
  Forumadvies

  Forum-advies-ISO27001-en-27002.pdf

  PDF Document | 272.27 KB
  Onderzoek
  Consultatie

  Reacties-uit-de-openbare-consultatie.pdf

  PDF Document | 553.54 KB
  Datum van besluit

  Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

  18-05-2015