GWSW

GWSW is een woordenboek over systemen en processen op het gebied van stedelijk (afval)waterbeheer, zoals stedelijk wateren en riolering. Door scherp afgesproken termen en begrippen te gebruiken, kan informatie makkelijk en foutloos tussen gemeenten, waterschappen en bedrijven worden uitgewisseld. En dat is belangrijk om in controle te zijn. Dankzij GWSW kunnen kwalitatieve beslissingen genomen worden over waterbeheer in steden. 

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  Verplicht (pas toe leg uit)
  Functioneel toepassingsgebied

  Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

  GWSW moet worden toegepast op het uniform uitwisselen van gegevens in het stedelijke waterbeheer betreffende de verwerking van hemelwater en de inzameling en het transport van afvalwater en overtollig grondwater.

  Organisatorisch werkingsgebied

  Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

  Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

  Europese status

  ‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

  Nee

  Nut en werking

  Typering
  Uniform vastleggen, uitwissel en hergebruiken van gegevens in het stedelijke waterbeheer.
  Nut

  In het beheer van stedelijk water en riolering worden gegevens steeds belangrijker. Meerdere ketenpartijen zijn betrokken bij het beheer van stedelijk water en riolering, denk hierbij aan gemeenten, bedrijven en waterschappen. Het doelmatig managen van (afval)watersystemen vereist een gemeenschappelijk taal. Ook de maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de bouwopgave vereisen een (digitale) integrale aanpak, waarbij gezamenlijke gegevensdefinities een voorwaarde zijn.

  Werking

  Het GWSW is een ontologie, een speciale datastructuur die assets, systemen en (beheer)processen op het gebied van stedelijk waterbeheer beschrijft. Het is een open datastandaard volgens het linked data principe. Het GWSW is onderdeel van het Semantisch Web en is gemodelleerd in RDF/RDFS/OWL-2.

  Domein
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  Gegevenswoordenboek Stedelijk Water

  Versie
  1.5.2
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  RIONED

  Toetsingsinformatie

  Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
  Ja voor deze standaard
  Expertadvies

  Expertadvies-GWSW-versie-1.0_0.pdf

  PDF Document | 442.53 KB
  Intakeadvies

  FS-190612.4C_Intakeadvies_GWSW.pdf

  PDF Document | 124.18 KB
  Consultatie

  Consultatiedocument-GWSW.pdf

  PDF Document | 55.45 KB
  Forumadvies

  Forumadvies_GWSW.pdf

  PDF Document | 146.87 KB
  Intakeadvies versie 1.5.1

  Intakeadvies GWSW versie 1.5.1

  PDF Document | 161.99 KB
  Expertadvies versie 1.5.1

  Expertadvies GWSW versie 1.5.1

  PDF Document | 419.33 KB
  Forumadvies versie 1.5.1

  Forumadvies GWSW versie 1.5.1

  PDF Document | 173.04 KB
  Datum van aanmelding

  Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

  15-04-2019

  Datum van besluit

  Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

  23-03-2020

  Datum van besluit versie 1.5.1

  Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

  29-04-2021

  Toelichting

  De versiewijziging van versie 1.4 naar 1.5.1 voegt een aantal modules aan GWSW toe:

  1. Hydraulisch modelleren
  2. Toepassingen in het Geo-domein
  3. Pre-GWSW versies van GWSW-Maatregelen en GWSW-kentallen, voor het maken van afvalwaterketenprognoses.
  4. Ontsluiting rioleringsdata naar Publieke Dienstverlening op Kaart (PDOK).

  Deze nieuwe modules bieden ondersteuning voor belangrijke beheeractiviteiten van stedelijk waterbeheerders. In alle gevallen betreft het aanpassingen in termen en definities van de minimale dataset voor uitwisseling tussen partijen, wijzigingen ten behoeve van kwaliteitseisen van datasets en aanpassingen in het uitwisselformaat.

  In versie 1.5.1 zijn ten opzichte van voorgaande versies aanpassingen opgenomen in het informatiemodel en het bijbehorende uitwisselformaat RibX naar aanleiding van veranderingen in de landelijke werkwijze voor rioolinspectie volgens de Europese norm EN13508-2.