Wetsvoorstel digitale overheid: mijlpaal voor open standaarden

26 jun 2018

Inhoud

Het wetsvoorstel Digitale Overheid is nu naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin artikel 3 dat de grondslag vormt voor de verplichtstelling van open standaarden. Zie voor de complete wetteksten en Memorie van toelichting: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34972 Eerder in juni plaatsten we het bericht over de instemming van de Ministerraad met gebruik open standaarden in het wetsvoorstel digitale overheid.

In het wetsvoorstel is rekening gehouden met het advies van de Raad van State om de bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te versterken én om het toezicht op naleving beter in te richten.

Het wetsvoorstel legt de basis voor verdere digitalisering, waaronder regulering van de digitale overheid en meer in het bijzonder de generieke digitale voorzieningen in een gemeenschappelijke infrastructuur van de overheid. Het wetsvoorstel bevat onder andere:

  • de bevoegdheid om bepaalde standaarden te verplichten in het elektronisch verkeer van de overheid;
  • het stellen van regels over informatieveiligheid;
  • de verantwoordelijkheid voor het beheer van de voorzieningen en diensten binnen de generieke digitale overheidsinfrastructuur (GDI);
  • de digitale toegang tot publieke dienstverlening voor burgers (natuurlijke personen) en bedrijven (rechtspersonen en ondernemingen).

Voor meer informatie over het wetgevingsproces kijk dan hier op de website van de Tweede Kamer