Verslag startbijeenkomst Kennisplatform API

14 mei 2018

Op donderdag 26 april organiseerde Geonovum samen met Bureau Forum Standaardisatie, Kamer van Koophandel, VNG realisatie en het Kadaster de startbijeenkomst van het kennisplatform API’s. Het Kennisplatform ontwikkelt een Nederlandse API strategie en werkt alle relevante aspecten zoals architectuur, governance en beleid uit.

Met meer dan 60 deelnemers werd de startbijeenkomst goed bezocht. Dagvoorzitter Wim van Stokkum (Kamer van Koophandel) introduceerde de vier werkgroepen van het Kennisplatform waarna vanuit de zaal het verzoek kwam nog een vijfde werkgroep (architectuur) te starten. Dit is direct geregeld. Aan het einde van de introductie ondertekenden Rob van de Velde (Geonovum), Nico Westpalm van Hoorn (Forum Standaardisatie) en Theo Peters (VNG realisatie) het API manifest(externe link).
Tijdens twee break-out rondes zijn de vijf werkgroepen vervolgens echt van start gegaan.

Werkgroep Nederlandse API strategie
Doel van de werkgroep Nederlandse API strategie is om tot een strategie voor de ontwikkeling van (overheids) API’s te komen. De focus ligt hierbij op de technische uitwerking van functionele eisen voor de gebruiker van de API (bijvoorbeeld vastleggen hoe paginering werkt). We raken hierbij niet alleen technische zaken. Ook de governance rondom API’s en de tactische zaken moeten landen in de API strategie. Goed om te beseffen is dat de API strategie zich richt op de ontwikkelaars van API’s zodat zij weten hoe ze een goede consistente en daarmee gebruiksvriendelijke API kunnen ontwikkelen voor de eindgebruikers. De werkgroep wil eind 2018 een eerste versie van de Nederlandse API strategie opleveren, welke  daarna doorontwikkeld kan worden.

Tijdens deze eerste verkennende werkgroep gaf Tony Sloos van Rijkswaterstaat een korte presentatie over het hoe en waarom van de API strategie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Aan de hand van deze presentatie ontstond er een levendige discussie over wat de Nederlandse API strategie precies in moet houden. In het volledige verslag op Github(externe link) leest u de lijst met zaken die deelnemers aan deze werkgroep graag mee willen nemen. Ook staan hier de presentaties van Tony Sloos (externe link)en werkgroepvoorzitter Jasper Roes(externe link).

De eerste werkgroepbijeenkomst is woensdag 6 juni van 10:00-12:00 bij het hoofdkantoor van Kadaster (Hofstraat 110 te Apeldoorn).

Werkgroep Gebruikerswensen, ontsluiten van informatiebronnen
De eerste knellende vraag die tijdens de werkgroep Gebruikerswensen, ontsluiten van informatiebronnen naar voren kwam, luidde: wie is nu eigenlijk Dé Gebruiker? Is dat een ontwikkelaar, die -op basis van API’s- als intermediair applicaties ontwikkelt voor eindgebruikers, of juist die eindgebruiker zelf?
In de eerste breakout sessie zijn vijf persona’s ontwikkeld, op basis waarvan knelpunten én oplossingen rond API’s kunnen worden getoetst. Wiens problemen worden ondervangen, en wie blijft met lege handen staan? In de tweede breakout sessie werd een generieker onderscheid gemaakt tussen ontwikkelaars en eindgebruikers: een ontwikkelaar zoekt functionaliteit; een eindgebruiker heeft data nodig.

De centrale vraag waar de werkgroep Gebruikerswensen zich op zal richten, luidt: “Wat maakt een optimale Developers Experience?” Het volledige verslag (externe link)inclusief uitwerking van de persona’s staat op Github.

De eerste werkgroepbijeenkomst is 5 juni van 13:00-15:00 bij Geonovum (Barchman Wuytierslaan 10 te Amersfoort).

Werkgroep Communicatie en beleid
Tijdens de eerste bijeenkomst is geïnventariseerd welke verwachtingen de deelnemers hadden van de werkgroep Communicatie en beleid. Twee punten die tijdens de discussie terug kwamen waren het creëren van draagvlak omtrent API’s door het verhaal achter de API uit te leggen en het dienen als een netwerkplatform. De meerwaarde van de werkgroep Communicatie en beleid zagen de deelnemers in het standaardiseren van definities en begrippen en het inzicht geven in bestaande afspraken rond API’s. Concrete handelingen die de werkgroep volgens de deelnemers op moet pakken zijn: het verzorgen van presentaties en het neerzetten van een enthousiast verhaal. Daarbij hoort het opstellen van een visiedocument en een roadmap over waar de API ontwikkeling naar toe moet en waarom. Daarnaast is er interesse in het ontwikkelen van hulpmiddelen en publicaties zoals factsheets, beeldmateriaal en een begrippenkader. Als laatste werd het organiseren van bijeenkomsten en bestuurstafels genoemd en het beheren van een landingspagina voor het kennisplatform.

Tijdens de volgende bijeenkomst zullen we ingaan op welke bovenstaande punten we op zullen pakken en hoe we hiermee verder gaan. Het is de bedoeling om zowel ruimte te geven aan inspiratie middels korte presentatie over API’s, als de concrete acties van de werkgroep te bespreken. De locatie van de werkgroep zal per keer verschillen en wordt bij voorkeur door een van de deelnemers gefaciliteerd. Het volledige verslag (externe link)van deze eerste bijeenkomst waarin alle verwachtingen van het Kennisplatform API en de werkgroep Communicatie en beleid op een rijtje worden gezet, is te vinden op Github.

De datum voor de eerste werkgroepbijeenkomst wordt na 11 mei bekend gemaakt.

Werkgroep API service management (voormalig Ondersteuning)
Deze werkgroep was aangekondigd als de werkgroep “Ondersteuning”. Tijdens de startbijeenkomst werd door het lage aantal deelnemers duidelijk dat het niet de meest populaire werkgroep is, maar daarmee is deze niet minder belangrijk. De eerste stap in het “sexy” maken van dit onderwerp was een naamsverandering van de werkgroep. Deze werkgroep heet vanaf nu 'API service management'. Dat is natuurlijk niet de kern van waar het hier om draait. Het aantrekkelijk maken van API's zit hem niet alleen in het makkelijk maken voor programmeurs om aan te sluiten. Het gaat er ook om dat het bij een API horende serviceniveau snel inzichtelijk en voor afnemende organisaties aantrekkelijk is.

We willen in deze werkgroep kijken of we een uniforme structuur of format kunnen aanbieden voor SLA's horende bij API's waarmee afnemers van overheids API's snel weten waar ze aan toe zijn. Daarnaast zullen we kijken of we bestaande best practices kunnen verzamelen en inzichtelijk maken voor API service management, denk hierbij aan zaken als prijsbeleid (betalen voor API's), continuïteit (garanderen dat informatie gedurende lange tijd beschikbaar blijft) en licentie voorwaarden voor geleverde informatie.

De eerste werkgroepbijeenkomst is 31 mei 13:00-15:00 bij Logius (Wilhelmina van Pruisenweg 52 te Den Haag).

Werkgroep Architectuur
Tijdens de toelichting op de verschillende op te richten werkgroepen ontstond in de zaal de vraag waar vragen rondom architectuur belegd zouden worden. Ter plekke werd gepolst of er wellicht ook een werkgroep Architectuur moest komen. Deze werd improviserend opgericht met maar liefst 14 van de aanwezigen uit verschillende organisaties. Een aantal onderwerpen waarover deze werkgroep zich denkt te gaan buigen: impact van het gebruik van API’s op de gehele informatievoorziening van een organisatie, kennisopbouw over benodigde architectuur in overheidsorganisaties, overzicht en sturing van gewenste beweging naar het gebruiken van data in plaats van het bezitten van data. De impact op de architectuur van alle organisaties die serieus met API’s aan de slag gaan is groot, de behoefte aan kennis op dit gebied enorm.

De eerste werkgroepbijeenkomst is 1 juni van 10:00-12:00 bij Geonovum (Barchman Wuytierslaan 10 te Amersfoort).

Meedoen?
Het Kennisplatform API is een open platform waar overheden, marktpartijen, gebruikers en aanbieders bijeen worden gebracht om actief mee te werken aan een Nederlandse API strategie.
Wilt u ook aansluiten dan kunt u zich hier aanmelden (externe link)voor de werkgroep(en).

Communicatie
Wilt u activiteiten van het Kennisplatform volgen ga dan naar: https://www.geonovum.nl/themas/kennisplatform-apis.