Ideeënmarkt informatiemodellering en gegevensuitwisseling 13 maart 2019

10 jan 2019

Inhoud

Ziet u de bomen nog in het bos van informatiemodellering? Bent u nieuwsgierig naar recente ontwikkelingen of misschien juist nog maar kort betrokken bij informatiemodellering? Dan nodigen wij u van harte uit om kennis op te doen en uw collega’s te ontmoeten op de eerste ideeënmarkt Informatiemodellering en gegevenswisseling op woensdagmiddag 13 maart 2019 te Den Haag.

De ontwikkelingen rond informatiemodelleringen in Nederland gaan snel. Meerdere overheidsorganisaties zijn druk aan het bouwen om meer grip te krijgen op hun gegevens en gegevensstromen. Ze maken immers steeds meer gebruik van digitale gegevens, leggen deze vast en bewerken ze. Gegevens zelf zijn echter nog geen informatie. Met informatiemodellen leg je de basis voor samenhang in de manier waarop je data gebruikt, voor de koppeling met API’s en apps, en hoe je vanuit verschillende invalshoeken informatie kan maken van gegevens.

Geonovum, Forum Standaardisatie en het samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Afspraken Berichten nodigen u van harte uit om elkaar beter te leren kennen en elkaar te inspireren op onze ideeënmarkt. Verschillende organisaties hebben al aangegeven dat zij graag een ideeënkraam bemensen om hun kennis te delen. Zij horen ook graag van u wat u aan het doen bent. Genoeg ruimte dus voor netwerken en bijpraten en voor het gezamenlijk duiden van kansrijke ontwikkelingen.

Houdt u zich binnen de overheid bezig met informatiemodellen of informatiemodellering? Dan bent u van harte welkom! Wilt u kosteloos zelf een kraam bemensen om uw model en werk te presenteren? Neem ook dan contact met ons op. We hebben nog ruimte voor enkele deelnemers.

Ideeënmarkt Informatiemodellering en gegevensuitwisseling
woensdag 13 maart 2019, 13:00 tot 17:00 uur (vanaf 16:00 uur netwerkborrel)

Horeca Academie
Anna van Hannoverstraat 4
2595 BJ Den Haag (direct tegenover ov-station Den Haag Laan van Noi)

Deelname is gratis.

Contact:

Joram Verspaget: joram.verspaget@forumstandaardisatie.nl (link stuurt een e-mail)
Dick Krijtenburg: d.krijtenburg@geonovum.nl (link stuurt een e-mail)

Programma:

13:00 uur: Plenaire opening door Rob van de Velde, marktmeester
13:05 uur: Waarderingskamer - Gebeurtenissen in de LV WOZ: voor afnemers, bronhouders en beheerders
13:35 uur: (pauze)
14:00 uur: Kadaster - Model-gedreven informatiemodellering – van model tot registratie tot product/API +
Geonovum - Metamodel informatiemodellen: basis voor overheidsbrede informatievoorziening
14:45 uur: (pauze)
15:10 uur: DUO - Laat je data niet in zijn hemd staan +
Kennisnet - Het belang van standaardisatie in informatiemodellering voor het Semantisch Landschap Onderwijs
15:55 uur: Afsluiting en plenaire conclusie door Rob van de Velde
16:00 uur: Netwerkborrel
 

Dienst Uitvoering Onderwijs

Laat je data niet in zijn hemd staan

Wij van DUO kennen niet één overheids- of educatief proces dat slechts door één organisatie wordt uitgevoerd. Informatiemodellering en gegevensuitwisseling zijn zonder uitzondering bilaterale of collectieve aangelegenheden. We halen data op en we delen het met anderen. Wie schrijft dat op wat de data betekent en welke structuur de data heeft? En hoe doet hij of zij dat dan? In onze praktijk hangt dat er vaak vanaf en dat maakt dat datawerkers gegevensbeschrijvingen moeten zoeken, reversed engineeren en/of gokken. Gegevens zijn niet altijd netjes aangekleed. In onze kraam kunnen we laten zien dat het publieke web met technieken als linked data kan functioneren als een semantische samenwerkingsruimte. Wat de één als gegevensbeschrijving publiceert kan de ander vinden, machinematig benaderen en hergebruiken. Zo willen we in het onderwijs samenwerken.

Kennisnet

Het belang van standaardisatie in informatiemodellering voor het Semantisch Landschap Onderwijs

Een belangrijk onderdeel van de ROSA (onderwijs ketenreferentiearchitectuur) is de ontwikkeling van een samenhangend semantisch landschap voor het onderwijs. Van oudsher zijn er heel veel verschillende processen - voor administratieve domein, het financiële domein, de examinering, leermiddelen, primaire leerprocessen, etc etc -  die elk een eigen datastructurering kennen, en vaak zo pragmatisch zijn gegroeid dat er niet altijd expliciet een informatiemodel beschikbaar is. Waar wel informatiemodellen zijn ontwikkeld, dienen deze vaak een verschillend doel. Sommige informatiemodellen zijn bedoeld voor het concreet via XML uitwisselen voor data voor specifieke processen. Andere modellen zoals het KOI, het Kernmodel Onderwijsinformatie, zijn bedoeld om de samenhang tussen informatiemodellen uit alle onderwijs ketenfuncties te ondersteunen. Het Metamodel Informatie Modellering (MIM) biedt voor de ontwikkeling van dat semantische landschap nieuwe inzichten, structuur en samenhang in al die soorten informatiemodellen.
Bureau Edustandaard beheert de gestandaardiseerde informatiemodellen voor bijv. de afspraak UWLR (uitwisseling leerlinggegevens en leerresultaten) en RIO (registratie instellingen en opleidingen). Kennisnet is voor diverse partijen technisch partner voor ontwikkeling, beheer en levering (via linked data) van het informatiemodel, zoals voor SBB voor de Herziene Kwalificatiestructuur voor het MBO.
 
Op deze ideeënmarkt gaat Kennisnet/Edustandaard graag met u in gesprek over dit semantisch onderwijslandschap-in-ontwikkeling, de vraagstukken die zich voordoen en de mogelijke oplossingen waar aan wordt gewerkt.

Kadaster

Model-gedreven informatiemodellering – van model tot registratie tot product/API

Product- en datagericht werken met Informatiemodellen, product design en API design, plus ontwikkelingen en trends. We laten de toepassing hiervan zien bij de vernieuwde (gerefactorde) basisregistratie Kadaster en presenteren aanvullend een uitgewerkt praktijkvoorbeeld van een productmodel en API.

Geonovum

Metamodel informatiemodellen: basis voor overheidsbrede informatievoorziening

Informatie is de motor onder het functioneren van de overheid in Nederland. In het kader van onderlinge samenwerking wisselen overheidsorganisaties veel informatie uit. Daarbij is het van groot belang dat we hetzelfde verstaan onder de gegevens die we gebruiken en dat we gemeenschappelijke afspraken maken over hoe we gegevens beschrijven en uitwisselen.

Hiervoor hebben het Kadaster, VNG Realisatie en Geonovum in opdracht van het DSO-programma metamodel voor informatiemodellen (MIM) ontwikkeld. MIM is een gemeenschappelijk vertrekpunt voor het maken van informatiemodellen en daarop gebaseerde informatiestandaarden. Het model bevat duidelijke afspraken over het vastleggen van gegevensspecificaties en biedt tegelijkertijd ruimte aan de verschillende niveaus van modellering. Bijzonder aan het model is dat de afspraken over meerdere bestuurslagen heen gaan.

Voorbeelden waarbij MIM wordt toegepast zijn de BRO (basisregistratie ondergrond), CIM-OW (conceptueel informatiemodel van de omgevingswet – onderdeel van DSO), IMKAD, IMBAG.
Er is overheidsbreed veel belangstelling voor MIM, onder meer bij de NORA en Kennisnet. Er wordt op dit moment aan gewerkt om MIM op de lijst van aanbevolen standaarden van het Forum voor standaardisatie te plaatsen.
 
Bent u geïnteresseerd? Geonovum gaat graag met u op onze kraam hierover in gesprek!

Waarderingskamer

Gebeurtenissen in de LV WOZ: voor afnemers, bronhouders en beheerders

De Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) is het schakelpunt tussen de Basisregistratie WOZ bij bronhouders (gemeenten) en de diverse afnemers. Bij het definiëren van de functionaliteit van de LV WOZ hebben we het concept gebeurtenissen centraal gezet. Deze is voor de WOZ geformuleerd vanuit het perspectief van de afnemers om hen te helpen bij de verwerking van mutaties, die zij als gebeurtenis krijgen aangereikt via Digilevering. Afhankelijk van de gebeurtenis kan de afnemer dan een vervolgtraject starten (of de gebeurtenis negeren).

Gebeurtenissen helpen ook de bronhouders en de beheerder van de LV WOZ. Bronhouders mogen namelijk uitsluitend via deze gebeurtenissen gegevens aanleveren. Bij elke gebeurtenis hoort een bepaalde set samenhangende gegevens. Wanneer die set niet compleet is, kan de mutatie niet in de LV WOZ worden verwerkt. De strikt gedefinieerde gebeurtenissen (berichten) helpen dus ook in de kwaliteitszorg.

Op onze kraam lichten wij u graag toe hoe de gebeurtenissen zijn gedefinieerd vanuit afnemersperspectief, maar wel nadrukkelijk met alle betrokkenen (ook de bronhouders). Ook laten we zien hoe de gebeurtenissen semantisch zijn benoemd in de Catalogus voor de LV WOZ.