Forum Standaardisatie reikt oorkondes uit voor opname op lijst open standaarden

03 jul 2018

Inhoud

Op 28 juni ontving het Kadaster, de aanmelder van de standaard OpenAPI Specification (OAS) 3.0, een oorkonde voor de opname van de standaard op de 'Pas toe of leg uit'-lijst van Forum Standaardisatie. De oorkonde werd uitgereikt tijdens het PDOK Lustrum door Steven Luitjens, lid van Forum Standaardisatie en tevens directeur Informatiesamenleving en Overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

OpenAPI Specification 3.0 (OAS) is een internationale document-en (web)contentstandaard en geeft gebruikers een eenduidige en leesbare beschrijving van een REST API waarmee zij de interface zonder specifieke implementaties of software kunnen gebruiken. Bijkomstig voordeel is dat ontwikkelaars op een uniforme en inzichtelijke manier beschrijven wat een API doet, dat er minder leveranciersafhankelijkheid ontstaat en dat overheden gebruik kunnen maken van elkaars ervaringen met implementatie van REST API’s.

Steven Luitjens roept partijen die de standaard (gaan) gebruiken en toepassen op deze ook als “Best Practices” via het Forum Standaardisatie te publiceren. Voor meer informatie hierover neem contact met ons op via info@forumstandaardisatie.nl.
 

Oorkonde NLRS 2.5  nu  aanbevolen standaard voor extra stimulans adoptie

Op 26 juni ontving de Stichting Revit Standards een oorkonde voor de plaatsing op de lijst aanbevolen standaarden van het Forum Standaardisatie. De oorkonde werd uitgereikt tijdens het stakeholdersoverleg door Lancelot Schellevis, adviseur bij Forum Standaardisatie.
De Nederlandse Revit Standards (NLRS) zorgen voor een betere uitwisseling van bouwinformatie tussen de betrokken partijen van een bouwproject.
De overheid heeft als doelstelling het ontwerp en de uitvoering van zoveel mogelijk bouwprojecten te laten plaatsvinden middels de BIM (Bouw Informatie Model) werkmethode. Hiervoor is in 2011 ook de standaard Industry Foundation Classes (IFC) opgenomen op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst. IFC is een bestandsformaat voor het uitwisselen en delen van specifieke BIM-informatie tussen de verschillende softwareapplicaties van partijen in het bouwproces over met name bouwwerken. NLRS zorgt voor een juiste implementatie van IFC en is zodoende aanvullend op IFC.
“Plaatsing op de lijst open standaarden met de status ‘aanbevolen’ is een extra stimulans voor de adoptie van NLRS” aldus Mark Wieringa, Voorzitter Stichting Revit Standards.

Standaarden die voorgelegd zijn aan het Forum Standaardisatie en de toetsingsprocedure positief hebben doorlopen, legt het Forum ter besluitvorming voor aan het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO). Tijdens de procedure wordt de standaard getoetst aan inhoudelijke criteria. Deze criteria borgen de doelstelling van de lijst van Forum Standaardisatie: het bevorderen van de interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid. Zodra het OBDO de standaard bekrachtigt, komt deze op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst en wordt daarmee verplicht.  Dit houdt in dat de standaarden dus door overheidsorganisaties uitgevraagd moeten worden bij de aanschaf van ICT-producten of ICT-diensten van € 50.000 of meer. Er zijn ook standaarden die in aanmerking komen voor de status “Aanbevolen” omdat ze gangbaar zijn of in opkomst en veelbelovend.