Forum reikt oorkondes uit voor uitstekend beheer en opname op lijst open standaarden

14 jun 2018

Inhoud

Standaarden die voorgelegd zijn aan het Forum Standaardisatie en de toetsingsprocedure positief hebben doorlopen, legt het Forum ter besluitvorming voor aan het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO ).

Tijdens de procedure wordt de standaard getoetst aan inhoudelijke criteria. Deze criteria borgen de doelstelling van de lijst van Forum Standaardisatie: het bevorderen van de interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid. Zodra het OBDO de standaard bekrachtigt, komt deze op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst en wordt daarmee verplicht. Dit houdt in dat de standaarden dus door overheidsorganisaties uitgevraagd moeten worden bij de aanschaf van ICT-producten of ICT-diensten van € 50.000 of meer.

Het Forum Standaardisatie reikt deze week 2 oorkondes uit: 1 voor opname van een standaard op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst en 1 oorkonde voor uitstekend beheer van een standaard.

Oorkonde voor eFactuurstandaard NLCIUS - nu ook op de 'Pas toe of leg uit'-lijst
NLCIUS is een standaard voor elektronisch factureren en schrijft voor aan welke regels een factuur moet voldoen, dus welke informatie er wel of niet op moet staan. Op deze manier kunnen bedrijven en overheden facturen makkelijker en geautomatiseerd verwerken in hun administratieve softwarepakketten. Het voordeel is dat het factureringsproces sneller, gemakkelijker en nauwkeuriger uitgevoerd kan worden. De standaard voldoet aan de Europese Richtlijn EN 16931:2017, welke voorschrijft dat overheden en alle andere aanbestedende diensten bij nieuwe inkoopovereenkomsten e-facturen kunnen ontvangen en verwerken. De standaard vervangt de SMeF (Semantisch Model eFacturatie) op de lijst met standaarden.
Op dinsdag 12 juni ontving het standaardisatieplatform e-factureren (STPE) de oorkonde voor de standaard NLCIUS. “Opname op de lijst is een mooie bekroning en een goede stap naar adoptie van e-facturatie”, aldus Jaap van der Marel, secretaris van STPE.

Oorkonde voor uitstekend beheer van standaard Digikoppeling uitgereikt aan Logius
Woensdag 13 juni ontving directeur Yvonne van der Brugge van Logius de oorkonde “uitstekend beheer” voor de standaard Digikoppeling uit handen van Nico Westpalm van Hoorn, voorzitter van Forum Standaardisatie. Dit predicaat is officieel bekrachtigd door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO). Digikoppeling is een stelseldienst en bestaat uit koppelvlakstandaarden die afspraken bevatten voor digitale berichtenuitwisseling tussen overheden.
Deze standaard moet worden toegepast op alle digitale gegevensuitwisseling met gestructureerde berichten, die plaatsvindt met voorzieningen die onderdeel zijn van de GDI, waaronder de basisregistraties. Ook moet de standaard worden toegepast op sector overstijgende gegevensuitwisseling, behalve geautomatiseerde gegevensuitwisseling op basis van NEN3610.

Het predicaat ‘uitstekend beheer’ houdt in dat Logius nieuwe versies van de deelspecificaties kan aanmelden voor de ‘Pas toe leg uit ‘ lijst, zonder dat het Forum Standaardisatie deze opnieuw hoeft te toetsen. Meer details vindt u in het Forumadvies.