Video's

Inhoud

Wat zijn ICT-standaarden?

Tekst Open ICT standaarden NL

VOICE OVER:

Je staat er zelden bij stil maar je hebt er dagelijks mee te maken.

Ze worden gebruikt door de overheid, het bedrijfsleven en door jou.

Misschien weet je niet wat het zijn, maar je kunt er ook niet buiten.

Open ICT standaarden.

Zonder open ICT standaarden zouden we niet mobiel met elkaar kunnen bellen…

Berichten uitwisselen…

Veilig kunnen mailen…

Elkaars documenten lezen…

Of het internet gebruiken.

Doordat er standaarden zijn, kunnen we elkaar begrijpen.

En doordat de standaarden open zijn, kan iedereen aansluiten en kun je kiezen uit verschillende aanbieders.

Misschien is dat niet nieuw.

Maar wist je dit ook?

Dat de bouwsector eigen open ICT standaarden gebruikt, waardoor alle bedrijven elkaar begrijpen en samen slim kunnen bouwen?

Dat de afvalsector een digitale revolutie beleeft, waarbij de uitwisseling van gegevens steeds sneller en efficiënter verloopt?

Dat de hele watersector in dezelfde ICT–taal spreekt, wat de kwaliteit van het waterbeheer sterk verbetert?

We leven in een netwerksamenleving. We raken steeds meer met elkaar verbonden. Via het Internet of Things, de Cloud, in Smart Cities.

Om elkaar te blijven begrijpen hebben we steeds vaker open standaarden nodig.
Daarom kiest de overheid voor open ICT standaarden.


10 jaar Forum Standaardisatie

Tekst 10 jaar forum standaardisatie

titels in beeld:

2002 Politiek vraagt aandacht voor OPEN STANDAARDEN

2006 Daarom START Forum Standaardisatie

Overheid, bedrijfsleven en wetenschap werken SAMEN

om COMMUNICATIE tussen digitale systemen te verbeteren

en AFHANKELIJKHEID van leveranciers te voorkomen

2008 Er komt een PAS TOE OF LEG UIT lijst voor open standaarden

voor informatieuitwisseling en internetbeveiliging

voor bouw en watersector en VEEL MEER

2010 STIMULEREN van gebruik met workshops en handleidingen

2012 INTERNATIONALE afstemming

2014 Opnieuw politieke aandacht en open standaarden in WETGEVING

2015 ONDERZOEK: naar kansen en impact van INNOVATIES

2016 Het resultaat: fors TOEGENOMEN gebruik open standaarden
en dat helpt Nederland vooruit

2017 FORUM STANDAARDISATIE – VOOR DIGITAAL SAMENWERKEN

Machtigen met eHerkenning

Voordelen van standaardisatie

Over Forum Standaardisatie (Engelstalig)

Hallo, ik ben Vint Cerf, de Chief Internet Evangelist bij Google.
Vandaag wil ik het met u hebben over de evolutie van het internet en uw rol daarin.
In 1974 publiceerden Bob Kahn en ik het eerste essay waarin we de opzet van het internet beschreven.
In 1983 werd het internet ingeschakeld en in de meer dan dertig jaar daarna is het internet zich blijven ontwikkelen om steeds meer toepassingen te ondersteunen vooral nadat het 'world wide web' was ontstaan dat rond 1994 toegankelijk werd voor het publiek.
Sindsdien is het internet verder gegroeid en geëvolueerd en zijn nieuwe toepassingen, ontwikkelingen en bedrijven ontstaan op basis van de infrastructuur.
Daar wil ik het onder andere met u over hebben.
De grote voordelen van het internet zijn z'n architectuur de eenvoud en de toegankelijkheid van z'n onderliggende resources en het feit dat iedereen er applicaties op kan zetten.
Denk eraan dat het net niet weet wat voor applicaties erop draaien.
Het enige wat het weet, is dat het datapakketjes van de ene plek naar de andere vervoert en dat de kans meer dan 0 is.
De interpretatie van de bits in de pakketjes vindt plaats aan de rand van het netwerk waar de software zich bevindt en waar alle bedrijvigheid zit en nieuwe applicaties vandaan komen.
Maar wat van belang is, is dat het internet niet statisch is.
Het is zich blijven ontwikkelen deels om z'n capaciteit en snelheid te vergroten voor de ondersteuning van nieuwe applicaties en ook om de nieuwe apparatuur in de internetomgeving te ondersteunen.
Naast desktops heb je nu niet alleen laptops maar ook notebooks en smartphones.
Nu gaan we het tijdperk van het 'internet der dingen' in en worden miljarden apparaten op het systeem aangesloten.
Dat betekent trouwens dat we IP versie 6 gaan implementeren waardoor IP-adressen uit 128 bits bestaan.
Dat levert 340 biljoen maal biljoen maal biljoen adressen op waarmee we voorlopig weer een hele tijd vooruit kunnen, hoop ik.
Hiervoor hadden we IP versie 4 waarbij adressen uit 32 bits bestonden.
Dat bood maar 4,3 miljard mogelijke adressen en die waren in 2011 allemaal toegewezen.
Maar belangrijker is dat het publiek nu deel uitmaakt van de internetomgeving.
En daar zitten mensen bij die niet het beste met u voorhebben.
Bijvoorbeeld hackers, of mensen die de identiteit van anderen willen stelen die Denial-of-Service-aanvallen willen plegen of malware verspreiden die informatie willen over uw rekeningen, gebruikersnamen en wachtwoorden om binnen te komen bij diensten die u gebruikt en misschien geld van uw rekening te halen, enzovoort.
Dus het publiek is onderdeel van het internet en helaas maken deze mensen deel uit van het publiek.
Het gevolg is dat we nieuwe technologie en nieuwe normen moeten invoeren om de gebruikers tegen de slechteriken te beschermen.
Dat kan op diverse manieren.
Zo zijn er nu 'Domain Name System Security Extensions' beschikbaar waarbij via digitale handtekeningen wordt geverifieerd of de domeinnaam waar u uitkomt, inderdaad die is waar u naartoe wilde.
Dan is er nog 'end-to-end'-encryptie met behulp van IPsec bijvoorbeeld de Internet Protocol Security of HTTPS, de hypertekst-methode die door het world wide web wordt gebruikt om het verkeer van de bron naar de server te beveiligen.
Wij bij Google vinden bijvoorbeeld ook dat informatie gecodeerd op schijf moet worden opgeslagen of het nu op een laptop of op een server is om de vertrouwelijkheid te waarborgen.
Maar hiervoor moeten mensen de nieuwe protocollen leren gebruiken en configureren.
Ze moeten ook 'authenticatie in twee stappen' leren gebruiken naast de traditionele namen en wachtwoorden.
Voor de implementatie van IPv6 om voldoende adressen te hebben voor het 'internet der dingen' moeten er volgens mij nog heel wat stappen worden gezet om het internet veiliger te maken en effectiever voor het bedrijfsleven.
Er zijn schattingen dat rond 2009 21 miljard euro van het bnp via internet werd verdiend.
We verwachten dat dit bedrag in 2015 nog hoger zal zijn en op meer dan 41 miljard euro kan uitkomen.
We zien dat cijfer graag groeien, maar dat is lastig als het netwerk niet veiliger wordt, meer zekerheid biedt en voldoende adressen beschikbaar stelt.
U hoort straks een paar Nederlandse collega's van me die al heel lang in de ICT-wereld werken.
Mijn collega's bij SURFnet komen uit de universitaire wereld waar de aanzet is gegeven tot veel nieuwe ontwikkelingen.
Nederland is een belangrijk knooppunt voor verkeer uit Europa en van en naar de VS en elders.
Dus de Nederlandse ICT heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het internet en het is tijd om daarop voort te bouwen en te helpen om het broodnodige netwerk voor de 21ste eeuw te implementeren.
Dus ik hoop dat u nota neemt van wat m'n collega's te zeggen hebben tijdens dit congres en ons allemaal gaat helpen om een effectief netwerk te maken waar we trots op kunnen zijn.
In de tussentijd hoop ik u tegen te komen op het net.

Wat is standaardisatie?

0

Interoperabiliteit

(3D-letters vormen het woord 'standaardisatie'. Voice-over:)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Standaardisatie levert geld, efficiency, tempo en kwaliteit op.
Muziek in de oren van ondernemers en bestuurders.
Maar dat gaat niet vanzelf. Standaardisatie vraagt om inzet krachtenbundeling en doorzettingsvermogen.
LOEK HERMANS: Iedereen vindt dat zijn standaard dat is de norm, zeggen ze. Zo moeten we het gaan doen.
Iedereen wil wel, maar als je als Nederland al een enorme voorsprong hebt op het gebied van de fysieke en de logistieke distributie van bloemen dan moet je die gebruiken om zo'n standaard neer te zetten.
Omdat je zo'n belangrijke partij bent kun je ook de wereldstandaard op dat terrein gaan neerzetten.
Kijk, wat Nederland nu heeft, gewoon fysiek, die regierol in de wereld dat hebben we gewoon, maar om die ook in de digitale wereld te kunnen hebben móet je die stap dus zetten.
Als je afwacht, komen er 10, 20 verschillende systemen.
Als Nederland dat als eerste neerzet zullen de anderen zich bijna wel moeten richten naar die standaardisatie en dan ben je dus opnieuw wereldleider op dat terrein.

(Aldus Loek Hermans.)

VOICE-OVER: De Nederlandse overheid kiest voor open standaarden.
Want open standaarden zijn toegankelijk voor iedereen zonder financiële drempels en op grote schaal steeds opnieuw te gebruiken.
Open standaarden vormen een gemeenschappelijke taal die digitale samenwerking soepeler laat verlopen.
PETER VELD: Je moet je natuurlijk niet alleen maar blind staren alleen maar op de directe 'out of the pocket'-opbrengsten die je krijgt doordat je bijvoorbeeld geen papier meer hoeft te versturen of omdat de administratieve lasten verminderen.
Er zijn natuurlijk andere en misschien nog wel veel grotere baten.
Dus als SBR ook een bijdrage daaraan kan leveren zowel voor de ondernemer als voor overheidspartijen en banken en dergelijke om bezig te zijn met hun kernproces in plaats van met administratieve stromen en hoe die in te richten en hoe die goedkoop en trefzeker en snel te maken is dat voor iedereen ook gewoon pure winst.
VOICE-OVER: Om beter met elkaar te kunnen samenwerken over de grenzen van domeinen heen stelt Forum Standaardisatie de lijst met open standaarden samen.
Die gelden voor alle organisaties in de publieke sector.
Standaardisatie is het sleutelwoord.
Want samenwerken in ketens van verschillende organisaties is essentieel om de uitdagingen waar Nederland voor staat, aan te kunnen gaan.
Forum Standaardisatie voor digitaal samenwerken met open standaarden, van en voor iedereen.

Wat zijn ICT-standaarden (Engelstalig)

Tekst Open ICT standards

VOICE OVER:

You are probably not aware of them, but you’re dealing with them every day.

Government and industry use them, and so do you.

You may not even know what they are, but you cannot do without them.

Open ICT standards.

Without open ICT standards we wouldn’t be able to make mobile calls…

Exchange messages…

Safely send or receive e-mails…

Read each other’s documents…

Or use the internet.

Because there are standards, we can connect with each other.

And because standards are open, anyone can connect and you can choose from different suppliers

This may not be new to you.

But did you also know?

That the construction sector uses its own open ICT standards, enabling all construction firms to connect and collaborate in a smart way?

That the waste sector is going through a digital revolution, with data exchange becoming faster and more efficient?

That the entire water sector speaks the same ICT language, which improves the quality of water management?

We live in a network society. We are increasingly connected. Through the Internet of Things, the Cloud, in Smart Cities.

To ensure that we stay connected, we will need open standards more and more. That’s why the Dutch government chooses Open ICT Standards.